Επισυνάπτεται το υπ’ αριθμ. 32/07-04-2015 ακριβές απόσπασμα πρακτικού απόφασης της ΕΔΤΠ Αλιείας με θέμα: Οριστική έγκριση των επενδυτικών σχεδίων της τρίτης προκήρυξης των ιδιωτικών επενδύσεων του Μέτρου 41 του τοπικού προγράμματος έπειτα από την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων

> Νέα - Ανακοινώσεις

> Προκηρύξεις ΕΣΠΑ