> 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος Νομού Χαλκιδικής στα πλαίσια του Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. [υποβολή έως 20-02-2013]

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Υλοποιούμενα - Τρέχοντα Προγράμματα > ΑΛΙΕΙΑ > Οι Προκηρύξεις > 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος Νομού Χαλκιδικής στα πλαίσια του Άξονα 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 της Ο.Τ.Δ. Αλιείας ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. [υποβολή έως 20-02-2013]

Τα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης θα τα βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 - 2013 (Ε.Π.ΑΛ.), η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Άξονα 4 του Ε.Π.ΑΛ., καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) για την υποβολή πράξεων (ΠΙΝΑΚΑΣ Β), οι οποίες θα ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» της Αναπτυξιακής Νομού Χαλκιδικής Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.1 Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς κατά την έννοια του Άρθρου 3, σημείο β, του Καν. (ΕΚ) 1198/06 και όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή παρέμβασης. Στους δικαιούχους  συμπεριλαμβάνονται οι συνεταιρισμοί καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που απαρτίζεται αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.2 Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι των περιοχών παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.3 Ατομικές Επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/ Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις), που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων και οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου και δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α ΑΞΟΝΑΣ 4, ΕΠΑΛ 2007-2013
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€)

(Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή)

4.1.1.1

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή ΊΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΙΕΙΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

4.1.1.1.1  
4.1.1.1.2  
4.1.1.1.3  
4.1.1.1.4  
4.1.1.1.5  
4.1.1.1.6  
4.1.1.1.7  
4.1.1.1.8  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4.1.1.1 1.800.000,00

4.1.1.2

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ή ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/361/ΕΚ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ

4.1.1.2.1  
4.1.1.2.2  
4.1.1.2.3  
4.1.1.2.4  
4.1.1.2.5  
4.1.1.2.6  
4.1.1.2.7  
4.1.1.2.8  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4.1.1.2 1.480.000,00

 

4.1.1.3

ΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

4.1.1.3.1  
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4.1.1.3 313.500,00


Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος είναι:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Τ.Κ. Πυργαδικίων Τ.Κ. Αγίου Νικολάου
Δ.Κ. Ιερισσού Τ.Κ. Συκέας
Τ.Κ. Αμμουλιανής Τ.Κ. Σάρτης
Τ.Κ. Νέων Ρόδων  
Τ.Κ. Ολυμπιάδος  
Τ.Κ. Ουρανοπόλεως  

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 20/02/2013.

Αναλυτικά στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης με τα αναπόσπαστα τμήματα αυτής, καθώς και όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και υποβολής προτάσεων, είναι διαθέσιμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, από την 1η ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., στη Δ/νση: 22ας Απριλίου & Μακεδονίας γωνία, Τ.Κ. 63100 Πολύγυρος Χαλκιδικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.anetxa.gr.

 

Για τον  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

                                                           ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Τ.Π.
ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

Εδώ μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε όλα τα συνημμένα αρχεία της παρούσας πρόσκλησης.


ΣυνημμένοΜέγεθος
Συνημμένα αρχεία πρόσκλησης.zip6.44 MB