> 3η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος "Προσέγγιση LEADER" Χαλκιδικής

 

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):  «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης

Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29.6.09 και 5954/2.7.09 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας, με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).

Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 20.10.2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ. Στη συνέχεια  εγκρίθηκαν: α) επιπλέον ποσό δημόσιας δαπάνης 595.680,00€ με το υπ’ αριθμ. 3081/22-11-12 ΦΕΚ και β) επιπλέον ποσό δημόσιας δαπάνης 1.800.000, 00 € με το υπ’ αριθμ. 19140/26-09-2014 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης». Οι τίτλοι των κατηγοριών Υπομέτρων και Δράσεων του τοπικού προγράμματος, οι αντίστοιχοι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι αυτών, καθώς και οι αντίστοιχες ενδεικτικές πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης των δράσεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Η διαδικασία επιλογής είναι η ανοικτή διαδικασία.

ΜΕΤΡΑ / ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ / ΥΠΟΜΕΤΡΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Ενδεικτικό Συνολικό Κόστος

(€)

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη

(€)

(Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή) 

Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123 : Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων   
L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 396.219,40 198.109,70 Φυσικά και Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313:Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων   
L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 750.000,00 375.000,00 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008
L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, χώρων εστίασης και αναψυχής 50.000,00 25.000,00 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321:Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό   
L321-2 Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ. 506.557,04 506.557,04 ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα, και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.702.776,44 1.104.666,74  

Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής (Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Ενημερωτικό υλικό, Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας, Κριτήρια επιλεξιμότητας & επιλογής, Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, κλπ) διατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/νση: Πολύγυρος, 22ας Απριλίου & Μακεδονίας γωνία Τ.Κ. 63100, τηλ. 2371024407 & 2371024507 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ. -15:30μ.μ. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.: www.anetxa.gr

Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής των υπομέτρων και δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή πρώην Δήμος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (νυν Δήμος Ν. Προποντίδας σύμφωνα με το Ν3852/2010) , πρώην Δήμος ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ(νυν Δήμος Κασσάνδρας σύμφωνα με το Ν3852/2010), πρώην Δήμος ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (νυν Δήμος Ν. Προποντίδας σύμφωνα με το Ν3852/2010), πρώην Δήμος ΟΡΜΥΛΙΑΣ (νυν Δήμος Πολυγύρου σύμφωνα με το Ν3852/2010), πρώην Δήμος ΠΑΛΛΗΝΗΣ (νυν Δήμος Κασσάνδρας σύμφωνα με το Ν3852/2010), πρώην Δήμος  ΤΡΙΓΛΙΑΣ (νυν Δήμος Ν. Προποντίδας σύμφωνα με το Ν3852/2010)  και επιλεγμένες Τοπικές Κοινότητες από τέσσερις (4) Ο.Τ.Α., η Δ.Κ. Πολυγύρου και η Τ.Κ. Ολύνθου του πρώην και νυν Δήμου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, η Τ.Κ. Γοματίου του πρώην  Δήμου  ΠΑΝΑΓΙΑΣ(νυν Δήμος Αριστοτέλη σύμφωνα με το Ν3852/2010), η Τ.Κ. Ν.Μαρμαρά, η Δ.Κ. Νικήτης και η Τ.Κ. Μεταγγιτσίου του πρώην και νυν Δήμου ΣΙΘΩΝΙΑΣ  και η Τ.Κ. Στρατωνίου του πρώην  Δήμου ΣΤΑΓΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ (νυν Δήμος Αριστοτέλη σύμφωνα με το Ν3852/2010)  του Νομού Χαλκιδικής.

Επισημαίνεται ότι στις Δημοτικές Κοινότητες Ν. Μουδανιών, Πολυγύρου και Ν. Καλλικράτειας περιλαμβάνεται μόνο η εκτός σχεδίου περιοχή των Δ.Κ., ενώ με βάση το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα υπάρχουν και επιπλέον περιορισμοί ως προς τη χωροθέτηση επιμέρους δράσεων, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο Παράρτημα I της αναλυτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η  15η Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00μμ.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Πολύγυρος, 22ας Απριλίου και  Μακεδονίας γωνία Τ.Κ. 63100, τηλ. 2371024407 & 2371024507, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΑΝΕΤΧΑ».

Διευκρινίσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ., αποκλειστικά εγγράφως.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ LEADER 2007-2013

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 leader 2015

ΣυνημμένοΜέγεθος
3e_prokerukse_2015.zip8.34 MB