> Ανάπτυξη και Λειτουργία Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) του Νομού Χαλκιδικής

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Ανάπτυξη και Λειτουργία Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) του Νομού Χαλκιδικής

 

Το έργο αφορούσε την «Ανάπτυξη και Λειτουργία Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε.) του Νομού Χαλκιδικής», αρχικά στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3, Δράση 1.3.3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.) του 3ου Κ.Π.Σ. (περίοδος υλοποίησης 2002 έως 2008), και εν συνεχεία στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) του Ε.Σ.Π.Α. (περίοδος υλοποίησης 2009 - 2010), του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας. 
Σκοπός του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών ήταν η συνεργασία του με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας, πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής, και η υποστήριξή της για τη λειτουργία του Κ.Υ.Ε. ως «υπηρεσίας μιας στάσης» για θέματα που αφορούσαν: 
  • στην υποδοχή, ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επενδυτών στην πραγματοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, 
  • στην παροχή δωρεάν υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα επενδυτικά προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για επενδύσεις στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα,
  • στη μείωση του χρόνου σύστασης και αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων,
  • καθώς και στην προσέλκυση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Το έργο υλοποιήθηκε με προγραμματική σύμβαση μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
  • Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ως φορέας προγραμματισμού και χρηματοδότησης, 
  • πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, ως τελικός δικαιούχος και φορέας υλοποίησης,
  • ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., ως φορέας επίβλεψης. 
Ο συνολικός και τελικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανήλθε στο ποσό των 197.418 €.