> Δημιουργία Δικτύων Γεωτρήσεων για Παρατήρηση της Ποιοτικής και Ποσοτικής Κατάστασης των Υδάτων Εντός Περιμέτρου των Εγγειοβελτιωτικών Έργων Αξιοποίησης Υπόγειων Υδάτων και Ψηφιοποίηση του Υδρογεωλογικού Αρχείου

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Δημιουργία Δικτύων Γεωτρήσεων για Παρατήρηση της Ποιοτικής και Ποσοτικής Κατάστασης των Υδάτων Εντός Περιμέτρου των Εγγειοβελτιωτικών Έργων Αξιοποίησης Υπόγειων Υδάτων και Ψηφιοποίηση του Υδρογεωλογικού Αρχείου

 

Το έργο υλοποιήθηκε με προγραμματική σύμβαση με συμβαλλόμενους - εταίρους:
 • την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, ως φορέας χρηματοδότησης, και
 • την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., ως φορέας υλοποίησης.
Αντικείμενο του έργου αποτελούσε η συνεργασία των συμβαλλομένων για την προετοιμασία ωρίμανσης φακέλου για υποβολή προς χρηματοδότηση του έργου «Δημιουργία δικτύων γεωτρήσεων για παρατήρηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδάτων εντός περιμέτρου των εγγειοβελτιωτικών έργων αξιοποίησης υπόγειων υδάτων και ψηφιοποίηση του υδρογεωλογικού αρχείου».
Ειδικότερα το αντικείμενο της πρότασης αφορούσε στα εξής: 
 • Δημιουργία σταθμών μέτρησης στάθμης και άλλων παραμέτρων σε πιεζομετρικές γεωτρήσεις (γεωτρήσεις παρατήρησης)
 • Σύνδεσή τους με πληροφοριακό κέντρο μετάδοσης των μετρήσεων
 • Δημιουργία μετεωρολογικών σταθμών και ανεμόμετρων
 • Δημιουργία ψηφιακών μοντέλων για τις παραπάνω μετρήσεις
Για την υλοποίηση των παραπάνω ήταν αναγκαία επίσης, η ωρίμανση μελετών και επί μέρους εργασίες, όπως:
 • Προμελέτη των σταθμών μέτρησης και του πληροφοριακού συστήματος
 • Τεχνικές προδιαγραφές και συγκρίσεις διαφόρων συστημάτων
 • Ενσωμάτωση στην πρόταση των μελετών κατασκευής γεωτρήσεων και των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτών 
 • Τεύχη δημοπράτησης
 • Συμπληρωματικές αδειοδοτήσεις
 • Σύνταξη τεχνικού δελτίου
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 17.850 €, με περίοδο υλοποίησης από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο 2009.