> Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της δια βίου μάθησης σε θέματα επιχειρηματικότητας

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσω της δια βίου μάθησης σε θέματα επιχειρηματικότητας

 

Το έργο, ενταγμένο για χρηματοδότηση στην Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (β φάση) περιελάμβανε δράσεις που σχετίζονταν με το χαρακτήρα και τις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων (αναφορικά με θέματα επιχειρηματικότητας), όπως: 
  • με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών, 
  • με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μεθόδων και εκπαιδευτικού υλικού και μετατροπή αυτού σε εξ΄ αποστάσεως υλικό, 
  • συμβουλευτική, 
  • υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης (συμβατικής και εξ΄ αποστάσεως),
  • καθώς και πληροφόρηση φορέων και επιχειρήσεων. 
Το εγκεκριμένο έργο αποτελούσε συνέχεια του έργου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Τεχνομάθεια» της α φάσης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, και στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα προϊόντα και τις δομές της, με σκοπό την υποστήριξη, την προσαρμογή και τη διάδοση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ευέλικτων και φιλικών εργαλείων και μεθόδων εκπαίδευσης σε θέματα σύγχρονης επιχειρηματικότητας (χρηματοοικονομική διαχείριση, management, marketing, δημόσιες σχέσεις, πληροφορική, κ.λ.π.).
Οι συμβαλλόμενοι εταίροι του προγράμματος ήταν οι εξής:
ΓΣΕΒΕΕ
ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.
ΟΑΕΔ ΕΚΕΠΙΣ
ΙΤΕ ΑΠΘ ΟΕΕΚ  
ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΕΑΠ ΕΟΜΜΕΧ  
με συντονιστή εταίρο το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.
Με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και προϋπολογισμό που ανήλθε στο ποσό των 75.000 €, το πρόγραμμα διήρκεσε από τον Ιανουάριο 2006 έως τον Ιούνιο 2008.