> Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του όρους Χολομώντα

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης του όρους Χολομώντα

 

Το έργο υλοποιήθηκε με προγραμματική σύμβαση μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

 • της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής,
 • του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Πολυγύρου,
 • του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Παναγίας,
 • του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Αρναίας,
 • του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Ζερβοχωρίων,
 • της Διεύθυνσης Δασών Νομού Χαλκιδικής, και
 • της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., ως φορέας υλοποίησης,

και αφορούσε στα παρακάτω:

 • Επαναπροσδιορισμός των ορίων της περιοχής μελέτης και αποτύπωση αυτής σε χάρτες κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000
 • Επικαιροποίηση στοιχείων της περιγραφής του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
 • Εκ νέου περιγραφή των τύπων οικοτόπων, με βάση τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης αυτών και κατασκευή αντίστοιχων χαρτών
 • Επικαιροποίηση και συμπλήρωση των κεφαλαίων 3,4,και 5 της αρχικής μελέτης
 • Σύνταξη κεφαλαίου με τίτλο: «Προτάσεις οριοθέτησης ζωνών και όρων προστασίας», σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 69269/5387/1990 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 678/Β25-10-90)
 • Σύνταξη σχετικού κεφαλαίου για την τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης της περιοχής
 • Παραγωγή σχετικών συνοδευτικών χαρτών της μελέτης
 • Σύνταξη του φακέλου ανακοίνωσης και δημοσιοποίησης του σχεδίου Π.Δ.
 • Διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς της περιοχής και το ΥΠΕΧΩΔΕ
 • Εργασίες πεδίου για την καταγραφή της ορνιθοπανίδας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 38.500 € (με συγχρηματοδότηση των εταίρων), με περίοδο υλοποίησης από τον Απρίλιο 2006 έως τον Σεπτέμβριο 2008.