> Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την Απασχόληση στο Νομό Χαλκιδικής

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την Απασχόληση στο Νομό Χαλκιδικής

 

Το έργο υλοποιήθηκε με προγραμματική σύμβαση με συμβαλλόμενους τους παρακάτω εταίρους: 
 • την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, ως φορέας χρηματοδότησης,
 • την πρώην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Χαλκιδικής, και
 • την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., ως φορέας υλοποίησης.
Tο αντικείμενο του έργου περιελάμβανε τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την Απασχόληση στο Νομό Χαλκιδικής με το εξής περιεχόμενο:  
Α΄ ΜΕΡΟΣ
 • Το πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογής μιας Τοπικής Ολοκληρωμένης Παρέμβασης. Εννοιολογική προσέγγιση με όρους και προϋποθέσεις
 • Προσδιορισμός προτεινόμενων περιοχών παρέμβασης για το Νομό Χαλκιδικής, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια εξυπηρέτησης των τοπικών παραγωγικών συστημάτων
 • Επικαιροποίηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των αγορών εργασίας στις προτεινόμενες περιοχές παρέμβασης
 • Διερεύνηση της ζήτησης εργασίας, μέσω έρευνας πεδίου σε σταθμισμένο δείγμα επιχειρήσεων των περιοχών παρέμβασης
 • Έρευνα για την αποτύπωση των χαρακτηριστικών των επιμέρους προτεινομένων ομάδων - στόχου (προσφορά εργασίας)
 • Έρευνα για τον προσδιορισμό των πρόσθετων υλικών και άυλων πόρων που μπορούν να προέλθουν από φορείς και επιχειρήσεις στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, με βάση τη λογική των συνολικών επιχορηγήσεων.
Β΄ ΜΕΡΟΣ
 • Σκοπιμότητα και στόχοι του επιχειρησιακού σχεδίου
 • Προσδιορισμός των ομάδων - στόχου και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους
 • Προσδιορισμός των ζητούμενων ειδικοτήτων
 • Περιγραφή των δράσεων
 • Καινοτομικά στοιχεία με βάση τις αρχές των συνολικών επιχορηγήσεων
 • Ποσοτικοί δείκτες υλοποίησης
Γ΄ ΜΕΡΟΣ
 • Διερεύνηση δομής Εταιρικής Σύμπραξης τοπικών φορέων για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου
 • Διερεύνηση προφίλ του συντονιστή φορέα της Εταιρικής Σύμπραξης
 • Διερεύνηση προφίλ των φορέων που συμμετέχουν στην Εταιρική Σύμπραξη
 • Διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης του έργου
 • Προδιαγραφές συστήματος αξιολόγησης
 • Σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης - Ενδεικτικοί δείκτες αξιολόγησης
 • Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου
 • Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, ανήλθε στο ποσό των 60.000 €, με περίοδο υλοποίησης από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο 2010.