> Καινοτόμες πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως συμπληρωματικός μηχανισμός ενεργών πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Καινοτόμες πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως συμπληρωματικός μηχανισμός ενεργών πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής

 

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1: «Η βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσα από τη διευκόλυνση της πρόσβασης και επιστροφής στην αγορά εργασίας των ομάδων που υφίστανται διακρίσεις», της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL (Β’ Κύκλος Υλοποίησης 2004-2006) του Γ΄ Κ.Π.Σ., και περιελάμβανε δράσεις που σχετίζονταν με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσέφεραν οι Ο.Τ.Α. στους δημότες και κυρίως οι δομές ΚΥΥ, ΚΕΣΥΥ καθώς και οι λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, κ.α.), με σκοπό την αξιοποίησή τους ως κοιτάσματα απασχόλησης και δίαυλοι προσέλκυσης αφανούς πληθυσμού στις υποστηρικτικές υπηρεσίες και τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης.

Για την υλοποίηση του έργου, δημιουργήθηκε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ», σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Απασχόλησης.

Εταίροι αυτής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ήταν οι εξής:

- ΕΕΤΑΑ, συντονιστής εταίρος - ΑΝΕΣΕΡ - ΑΝΠΕ
- ΚΕΔΚΕ - ΑΝΚΙ - ΑΕΝΑΛ
- ΚΕΘΙ - ΑΝΗΜΑ - ΤΕΔΚ
- ΑΝΕΘ - ΠΙΕΡΙΚΗ - ΚΕΝΑΚΑΠ
- ΑΝΕΤΧΑ - ΑΝΕΔ - ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων που υλοποιήθηκαν από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. ανήλθε στο ποσό των 26.889 €, με περίοδο υλοποίησης από τον Απρίλιο του 2005 έως τον Ιούνιο του 2008.