> Καταπολέμηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης σε φθίνουσες περιοχές του Νομού Χαλκιδικής (Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης – Τ.Π.Α.)

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Καταπολέμηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης σε φθίνουσες περιοχές του Νομού Χαλκιδικής (Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης – Τ.Π.Α.)

 

Α. Συμβουλευτική Υποστήριξη
  • H Δράση «Συμβουλευτική» του εγκεκριμένου Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Καταπολέμηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης σε φθίνουσες περιοχές του νομού Χαλκιδικής (βόρεια & κεντρική Χαλκιδική)» στα πλαίσια του Μέτρου «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης») του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας αφορούσε δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη 230 ανέργων των δήμων Ανθεμούντα, Αρναίας, Πολυγύρου, Σταγίρων-Ακάνθου, Ζερβοχωρίων και Παναγιάς, για να προωθηθούν απευθείας σε δράσεις απασχόλησης ή προηγουμένως σε κατάρτιση. 
Β. Ευαισθητοποίηση – Ενημέρωση – Δικτύωση – Δημοσιότητα 
  • Η ενέργεια «Δικτύωση» του εγκεκριμένου Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση της ανεργίας στις φθίνουσες περιοχές του νομού Χαλκιδικής και ειδικότερα στη Βόρεια και Κεντρική Χαλκιδική, αποσκοπούσε στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης καθώς και στην προώθηση της ηλεκτρονικής δικτύωσης ομάδων ωφελουμένων μεταξύ τους καθώς και με άλλους ωφελούμενους συναφών παρεμβάσεων. Οι προβλεπόμενες επιμέρους ενέργειες του έργου αφορούσαν σε: α) παρακολούθηση και αξιολόγηση των σταδίων υλοποίησης της παρέμβασης, β) υποστήριξη ηλεκτρονικής δικτύωσης ομάδων ωφελουμένων μεταξύ τους και με άλλους ωφελούμενους συναφών παρεμβάσεων. 
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με επιτυχία την περίοδο 2005 – 2007.