> Κατάρτιση και Επικαιροποίηση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και Εκπόνηση των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Κατάρτιση και Επικαιροποίηση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και Εκπόνηση των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης

 

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. με χρηματοδότηση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και ο προϋπολογισμός του ανήλθε στο ποσό των 23.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το φυσικό αντικείμενο του έργου συνοψίζεται στα παρακάτω:

  • Συγγραφή τεύχους «Υφιστάμενη κατάσταση και αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής» για την Α’ φάση της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
  • Συλλογή και αποστολή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συμπληρωμένων ερωτηματολογίων από τις Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στα πλαίσια της Α’ φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
  • Καταγραφή προτεινόμενων έργων από τις Διευθύνσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, για ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κατηγοριοποίησή τους σε Άξονα, Μέτρο, Στόχο, Δράση, στα πλαίσια της Β’ φάσης
  • Συμπλήρωση των ζητούμενων εντύπων με βάση τον οδηγό κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Περιφερειών της ΕΕΤΑΑ και συγκεκριμένα
  • του εντύπου 9 για κάθε Διεύθυνση της Π.Ε.Χ., που αφορούσε καταγραφή υφιστάμενων λειτουργιών και προτάσεις νέων δράσεων
  • του εντύπου 11, στο οποίο καταγράφηκαν τα τελικά προτεινόμενα έργα σε επίπεδο δράσης, κατά προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος, για την επόμενη τριετία, αλλά και για το 2012 ξεχωριστά
  • του εντύπου 16, που αφορούσε εκτίμηση εσόδων και δαπανών της Π.Ε.Χ.

με περίοδο υλοποίησης Αύγουστος – Νοέμβριος 2011.