> LEADER+ : Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Χαλκιδικής - Η «άλλη» Χαλκιδική: Υπεροχή στην ποιότητα

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > LEADER+ : Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Χαλκιδικής - Η «άλλη» Χαλκιδική: Υπεροχή στην ποιότητα

 

Το έργο υλοποιήθηκε από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006.

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER+ καταλάμβανε τις κατ΄ εξοχήν ορεινές περιοχές του Νομού Χαλκιδικής καθώς και επιλεγμένες μειονεκτικές περιοχές σε επίπεδο εφαπτόμενων Δημοτικών Διαμερισμάτων με τις ορεινές.

Από άποψη διοικητικής οργάνωσης η περιοχή περιελάμβανε το σύνολο των διοικητικών ορίων έξι (6) πρώην Ο.Τ.Α. (Δήμων):

 • Πολυγύρου, που είναι και πρωτεύουσα του Νομού και έδρα της Ο.Τ.Δ.,
 • Ανθεμούντα,
 • Ζερβοχωρίων,
 • Αρναίας,
 • Παναγίας και
 • Σταγίρων – Ακάνθου,

και τα Δημοτικά Διαμερίσματα:

 • Κρήνης, Νέας Τενέδου, Πετραλώνων, του πρώην Δήμου Τρίγλιας,
 • Μεταμόρφωσης, του πρώην Δήμου Ορμύλιας,
 • Μεταγγιτσίου, του πρώην Δήμου Σιθωνίας και
 • Σημάντρων, του πρώην Δήμου Μουδανιών.

(δείτε το σχετικό χάρτη της περιοχής παρέμβασης).

Η Στρατηγική του Τοπικού Επιχειρησιακού Προγράμματος, διαρθρώθηκε γύρω από έναν (1) Στρατηγικό στόχο - σκοπό, δύο (2) Γενικούς - Αναπτυξιακούς στόχους, εννέα (9) Ειδικούς και τέσσερις (4) Τακτικούς στόχους. Οριζόντια στα παραπάνω εφαρμόστηκε το Θέμα Συσπείρωσης του προγράμματος της περιοχής παρέμβασης και του τοπικού ενδογενούς δυναμικού.

Το Θέμα Συσπείρωσης περιελάμβανε το σύνολο των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του προγράμματος και της περιοχής, γύρω από το οποίο διαρθρώθηκε η αναπτυξιακή στρατηγική και εξειδικεύτηκαν οι στόχοι του Τοπικού Επιχειρησιακού Προγράμματος, και ήταν:

«Η αξιοποίηση των τοπικών πόρων, προϊόντων και υπηρεσιών με όρους ποιότητας και η ενδυνάμωση διακλαδικών, διατομεακών και διατοπικών συνεργασιών με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές».

Στρατηγικός στόχος: Αντικειμενικός σκοπός και στόχος του τοπικού προγράμματος ήταν:

«Η αντιμετώπιση της αναπτυξιακής υστέρησης της περιοχής εφαρμογής, η ενίσχυση των ρυθμών βιώσιμης αναπτυξιακής διαδικασίας σ’ αυτήν και η εξισορρόπηση του επιπέδου ανάπτυξής της με το υπόλοιπο τμήμα του νόμου Χαλκιδικής (περιοχές μαζικού τουρισμού)».

Ο Στρατηγικός στόχος, ανταποκρίνονταν απόλυτα στις βασικές κατευθύνσεις και τον πιλοτικό χαρακτήρα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+, στις προκλήσεις τις οποίες καλούνταν να αντιμετωπίσει η περιοχή εφαρμογής και συνδέονταν άρρηκτα με τις διαπιστωμένες ανάγκες της, όπως προέκυψαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την SWOT Ανάλυση.

Γενικοί Αναπτυξιακοί στόχοι: Το πρόγραμμα διαρθρώνονταν στη βάση δύο (2) γενικών αναπτυξιακών στόχων που ήταν οι εξής:

Πρώτος Αναπτυξιακός στόχος: «Επίτευξη της χωρικής ανταγωνιστικότητας μέσα από την πρότυπη αξιοποίηση του τοπικού κεφαλαίου και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της τοπικής παραγωγής», και

Δεύτερος αναπτυξιακός στόχος: «Βελτίωση της επισκεψιμότητας της περιοχής μέσα από την αξιοποίηση των αναπτυξιακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και τη δημιουργία δεσμών και διασυνδέσεων».

Οι Γενικοί Αναπτυξιακοί στόχοι συνδέονταν επίσης στενά με τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις ανάγκες της, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της ολοκληρωμένης αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής σε σχέση με την θέση της στο νομό. Ειδικότερα εξασφάλισαν:

 • τη διαφοροποίηση του τοπικού παραγωγικού συστήματος
 • τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων - υπηρεσιών και παραγωγικών διαδικασιών
 • την απόκτηση τοπικής ταυτότητας στα παραγόμενα προϊόντα και την ίδια την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
 • την ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση υφιστάμενων δικτύων εξυπηρέτησης των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών
 • την ανάπτυξη δικτύων διατοπικής, διαπεριφερειακής συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών.

Η Αναπτυξιακή Στρατηγική του Τοπικού Επιχειρησιακού Προγράμματος περιελάμβανε επί πλέον εννέα (9) Ειδικούς και τέσσερις (4) Τακτικούς στόχους και επεδίωκε:

α) Τη συστηματική εκμετάλλευση της γειτνίασης της περιοχής παρέμβασης με δύο (2) μεγάλες αγορές κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών (Νότια Χαλκιδική, Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης), 

β) Την αξιοποίηση των στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής παρέμβασης, τα οποία διαγράφουν μεταξύ άλλων τη μακρόχρονη και μακραίωνη ιστορική διαδρομή της και αναδεικνύουν την κοιτίδα του σύγχρονου Ευρωπαϊκού πολιτισμού και της Ορθοδοξίας στην περιοχή του προγράμματος, που αποτελεί γενέτειρα του Αριστοτέλη και μοναδική πύλη εισόδου προς το Άγιο Όρος, και 

γ) Την ανάδειξη του ορεινού όγκου του Χολομώντα, ο οποίος καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής του Τοπικού Προγράμματος, και του υπέροχου φυσικού του τοπίου το οποίο συνθέτουν, η πολύ υψηλή δασοκάλυψη, ο πλούτος της χλωρίδας και πανίδας και η οπτική σε ορισμένα σημεία επαφή με την θάλασσα και τις χερσονήσους του Νομού Χαλκιδικής.

Πιο συγκεκριμένα, οι εννέα (9) Ειδικοί και οι τέσσερις (4) Τακτικοί στόχοι του Τοπικού Επιχειρησιακού Προγράμματος, που σχετίζονταν με τουλάχιστον ένα (1) ή περισσότερα χαρακτηριστικά της περιοχής και με μία (1) ή περισσότερες ανάγκες της, ήταν οι παρακάτω:

Ειδικοί στόχοι

Ε1) Δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

Ε2) Αξιοποίηση τοπικών πόρων και ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών αγροτουρισμού και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Ε3) Προβολή της περιοχής και των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων με έμφαση στο πλούσιο φυσικό και ανθρωπογενές της περιβάλλον, για την αύξηση της ελκυστικότητας και επισκεψιμότητας της περιοχής εφαρμογής

Ε4) Βελτίωση των υποδομών δημόσιου χαρακτήρα για την προσέλκυση επισκεπτών στην περιοχή, τη διευκόλυνση της γνωριμίας τους με αυτήν και τη δημιουργική παραμονή τους σ΄ αυτήν

Ε5) Εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου για την προώθηση των προϊόντων των μεταποιητικών επιχειρήσεων της περιοχής

Ε6) Ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων για την διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής

Ε7) Βελτίωση των εισοδημάτων και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής

Ε8) Ενίσχυση και βελτίωση της τοπικής εταιρικής σχέσης, με σκοπό την επίτευξη των στόχων ολοκληρωμένης υλοποίησης του Τοπικού Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ε9) Ενίσχυση και βελτίωση της ικανότητας δικτύωσης και συνεργασιών, με σκοπό την πρόσθεση εμπειρίας και τεχνογνωσίας καλών πρακτικών και καινοτομιών.

Τακτικοί στόχοι

Τ1) Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης, με σκοπό τη δημιουργία μονάδων και την ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών

Τ2) Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή παρέμβασης, με σκοπό τη δημιουργία νέων προϊόντων

Τ3) Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων υποαπασχόλησης - ανεργίας, για την τροφοδότηση της τοπικής βιώσιμης αναπτυξιακής διαδικασίας

Τ4) Συγκέντρωση μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε οργανωμένο χώρο ύπαρξης τεχνικών υποδομών, με σκοπό τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, την ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών και την αντιμετώπιση των ενδοτοπικών αναπτυξιακών ανισοτήτων.

Η Στρατηγική, η οποία επελέγη από την Ομάδα Τοπικής Δράσης, έχοντας δεδομένο το πλαίσιο διαμόρφωσης των Αξόνων, Μέτρων και τομέων παρέμβασης (κατηγοριών πράξεων), από το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader+, αποτέλεσε την ενδεδειγμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη της Περιοχής Παρέμβασης με την υλοποίηση του συγκεκριμένου Τοπικού Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Μία σχηματική απεικόνιση της Στρατηγικής του Τοπικού Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η ακόλουθη:

 shimatiki_apikonisi_stratigikis_leaderplus_3pp.png

 

Μέσα από τις Δράσεις του προγράμματος υλοποιήθηκαν μία πληθώρα έργων ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα.

 

 

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τον Άξονα 1 του προγράμματος με τίτλο «Ολοκληρωμένες Πιλοτικού Χαρακτήρα Στρατηγικές Αγροτικής Ανάπτυξης» υλοποιήθηκαν έργα τα οποία ανά Δράση συνοψίζονται στα παρακάτω:

 

Δράση 1.2.1 με τίτλο «Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης».

 • Στην Κατηγορία Πράξης 1.2.1.3 με τίτλο «Ανάπτυξη αγροτουρισμού (επισκέψιμα αγροκτήματα με πρόβλεψη υποδομής διανυκτέρευσης)», δημιουργήθηκαν 5 επισκέψιμα αγροκτήματα χωροθετημένα στις τουριστικές διαδρομές του τοπικού προγράμματος και πιο συγκεκριμένα:
  • ένα στη θέση Λαδιαβίτι της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου,
  • ένα στη Μεγάλη Παναγία,
  • ένα στα Βράσταμα,
  • ένα στη Μαραθούσσα, και
  • ένα στον Ταξιάρχη,

με συνολικό κόστος (Κατηγορίας Πράξης 1.2.1.3), 1.486.451,84 €.

 • Στην Κατηγορία Πράξης 1.2.1.7 με τίτλο «Βελτιώσεις επιχειρήσεων αγροτικού τουρισμού για προσαρμογή στις ανάγκες πιστοποίησης ή δικτύωσης (clusters)», βελτιώθηκαν – εκσυγχρονίστηκαν 6 μονάδες - κέντρα εστίασης χωροθετημένα στις παρακάτω περιοχές:
  • ένα στη Στρατονίκη,
  • ένα στη θέση Απολυμένη Πέτρα της Τοπικής Κοινότητας Ταξιάρχη,
  • ένα στον Πολύγυρο,
  • ένα στο Παλαιοχώρι,
  • ένα στην Παλαιόχωρα, και
  • ένα στον Άγιο Πρόδρομο,

με συνολικό κόστος (Κατηγορίας Πράξης 1.2.1.7), 149.230,94 €.

Το συνολικό κόστος της Δράσης 1.2.1 με τίτλο «Παρεμβάσεις Αγροτικού Τουρισμού Ολοκληρωμένης Προσέγγισης», ανήλθε στο ποσό των 1.635.682,78 €.

 

Δράση 1.2.2 με τίτλο «Μικρές Επιχειρήσεις του Αγροτικού & των Λοιπών Τομέων της Οικονομίας».

 • Στην Κατηγορία Πράξης 1.2.2.1 με τίτλο «Βιοτεχνικές μονάδες (οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, κλπ)», μετεγκαταστάθηκε στο ΒΙΟ.ΠΑ. Ζερβοχωρίων, στην περιοχή Πλατανοχωρίου, (το οποίο ΒΙΟ.ΠΑ. είναι ιδιοκτησία της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε.) και εκσυγχρονίστηκε 1 βιοτεχνική μονάδα παραδοσιακών κατασκευών αλουμινίου,

με συνολικό κόστος (Κατηγορίας Πράξης 1.2.2.1), 340.195,60 €.

 • Στην Κατηγορία Πράξης 1.2.2.3 με τίτλο «Επιχειρήσεις μεταποίησης τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής», υλοποιήθηκαν 7 έργα όπως αναφέρονται παρακάτω:
  • Ίδρυση μονάδας συσκευασίας πατάτας ολοκληρωμένης διαχείρισης στο ΒΙΟ.ΠΑ. Ζερβοχωρίων, στην περιοχή Πλατανοχωρίου,
  • Ίδρυση τσιπουράδικου στα Πετράλωνα,
  • Δημιουργία βιοτεχνίας παραγωγής εμβαπτισμένων συσκευασμάτων ροφημάτων στον Ταξιάρχη,
  • Δημιουργία εργαστηρίου παρασκευής νέων παραδοσιακών προϊόντων γλυκού στην Αρναία,
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εργαστηρίου παραδοσιακών γλυκών και αγορά μηχανήματος παραγωγής προϊόντων σε ασηπτική συσκευασία στην Βαρβάρα,
  • Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας επιτραπέζιας ελιάς ολοκληρωμένης διαχείρισης στο ΒΙΟ.ΠΑ. Ζερβοχωρίων, στην περιοχή Πλατανοχωρίου, και
  • Κατασκευή οινοποιείου στη Μεγάλη Παναγία,

με συνολικό κόστος (Κατηγορίας Πράξης 1.2.2.3), 1.777.411,95 €.

 • Στην Κατηγορία Πράξης 1.2.2.5 με τίτλο «Επιχειρήσεις αξιοποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε πρωτότυπες εφαρμογές», δημιουργήθηκε 1 εργαστήριο παραγωγής αιθέριων ελαίων στον Πολύγυρο,

με συνολικό κόστος (Κατηγορίας Πράξης 1.2.2.5), 170.572,61 €.

 • Στην Κατηγορία Πράξης 1.2.2.10 με τίτλο «Βελτίωση επιχειρήσεων κυρίως προς την κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος», υλοποιήθηκαν 3 έργα και πιο συγκεκριμένα:
  • Δημιουργία μονάδας παραγωγής βιολογικού λιπάσματος με την αξιοποίηση αποβλήτων μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη Γαλάτιστα,
  • Κατασκευή μονάδας απομάκρυνσης ιχνοστοιχείων αρσενικού από το νερό ύδρευσης στη Νέα Τένεδο, και
  • Βελτίωση υφιστάμενης τυροκομικής επιχείρησης με την προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη μείωση του όγκου των υπολειμμάτων τυρόγαλου στην Παλαιόχωρα,

με συνολικό κόστος (Κατηγορίας Πράξης 1.2.2.10), 572.764,00 €.

 • Στην Κατηγορία Πράξης 1.2.2.11 με τίτλο «Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής εξυπηρέτησης», δημιουργήθηκαν 6 κέντρα – αίθουσες – χώροι δημιουργικής απασχόλησης παιδιών χωροθετημένα στις παρακάτω περιοχές:
  • ένα στο Στανό,
  • ένα στην Παλαιόχωρα,
  • ένα στο Νεοχώρι,
  • δύο στο Παλαιοχώρι, και
  • ένα στη Γαλάτιστα,

με συνολικό κόστος (Κατηγορίας Πράξης 1.2.2.11), 702.778,96 €.

Το συνολικό κόστος της Δράσης 1.2.2 με τίτλο «Μικρές Επιχειρήσεις του Αγροτικού & των Λοιπών Τομέων της Οικονομίας», ανήλθε στο ποσό των 3.563.723,12 €.

 

Δράση 1.2.3 με τίτλο «Επενδύσεις που Ενισχύουν τη Συλλογική, Τομεακή & Διατομεακή Δράση με τη χρήση σύγχρονης Τεχνολογίας, Τεχνογνωσίας & Νέων Τεχνικών».

 • Στην Κατηγορία Πράξης 1.2.3.1 με τίτλο «Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP)», εγκαταστάθηκαν συστήματα ISO σε 2 μονάδες μεταποίησης - τυποποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής και πιο συγκεκριμένα:
  • σε μονάδα συσκευασίας πατάτας ολοκληρωμένης διαχείρισης στο ΒΙΟ.ΠΑ. Ζερβοχωρίων, στην περιοχή Πλατανοχωρίου, και
  • σε μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας επιτραπέζιας ελιάς ολοκληρωμένης διαχείρισης επίσης στο ΒΙΟ.ΠΑ. Ζερβοχωρίων, στην περιοχή Πλατανοχωρίου,

με συνολικό κόστος (Κατηγορίας Πράξης 1.2.3.1), 18.833,00 €.

 • Στην Κατηγορία Πράξης 1.2.3.2 με τίτλο «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (Clusters)», δημιουργήθηκε η εταιρεία ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Α.Ε., με έδρα στις Καλύβες Πολυγύρου,

με συνολικό κόστος (Κατηγορίας Πράξης 1.2.3.2), 146.837,50 €.

 • Στην Κατηγορία Πράξης 1.2.3.4 με τίτλο «Ανάπτυξη συστημάτων τηλεεργασίας, τηλεαγοράς και ηλεκτρονικού εμπορίου», αναπτύχθηκε ηλεκτρονικό πολυκατάστημα για λογαριασμό της Ένωσης Ελεύθερων Επαγγελματιών - Βιοτεχνών και Εμπόρων Κεντρικής Χαλκιδικής, που εδρεύει στον Πολύγυρο,

με συνολικό κόστος (Κατηγορίας Πράξης 1.2.3.4), 33.000,00 €.

 • Στην Κατηγορία Πράξης 1.2.3.5 με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης και ελέγχου ποιοτικών σημάτων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικών προϊόντων κ.λ.π.)», υλοποιήθηκαν 2 έργα και πιο συγκεκριμένα:
  • Απόκτηση τοπικού σήματος ποιότητας για το κατσικίσιο τυρί Χαλκιδικής, και
  • Ετοιμασία φακέλου ΠΟΠ-ΠΓΕ για την ελιά Χαλκιδικής και σύνταξη υποστηρικτικών μελετών για την προώθηση του προϊόντος,

με συνολικό κόστος (Κατηγορίας Πράξης 1.2.3.5), 83.000,00 €.

Το συνολικό κόστος της Δράσης 1.2.3 με τίτλο «Επενδύσεις που Ενισχύουν τη Συλλογική, Τομεακή & Διατομεακή Δράση με τη χρήση σύγχρονης Τεχνολογίας, Τεχνογνωσίας & Νέων Τεχνικών», ανήλθε στο ποσό των 281.670,50 €.

 

Δράση 1.3.2 με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης».

Στη συγκεκριμένη Δράση υλοποιήθηκε 1 έργο με τίτλο:

«Έρευνα αγοράς για τις τάσεις της εν δυνάμει υπάρχουσας τουριστικής αγοράς για αγροτουριστικές δραστηριότητες».

Το συνολικό κόστος της Δράσης 1.3.2, ανήλθε στο ποσό των 33.000,00 €.

 

Δράση 1.3.3 με τίτλο «Ενέργειες Προώθησης - Προβολής».

 • Στην Κατηγορία Πράξης 1.3.3.2 με τίτλο «Ενέργειες προώθησης - προβολής (εκτός γεωργικού τομέα)», υλοποιήθηκαν 2 έργα και συγκεκριμένα:
  • Οδοιπορικό στην ορεινή Χαλκιδική, και
  • Πρόγραμμα προβολής εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

με συνολικό κόστος (Κατηγορίας Πράξης 1.3.3.2), 100.884,00 €.

Το συνολικό κόστος της Δράσης 1.3.3 με τίτλο «Ενέργειες Προώθησης - Προβολής», ανήλθε στο ποσό των 158.666,76 €.

 

Δράση 1.4.1 με τίτλο «Προστασία, Ανάδειξη & Αξιοποίηση του Φυσικού Περιβάλλοντος».

 • Στην Κατηγορία Πράξης 1.4.1.1 με τίτλο «Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία περιοχών φυσικού κάλλους, τοπίων και περιοχών Natura 2000», υλοποιήθηκαν 2 έργα και συγκεκριμένα:
  • Οργάνωση χώρων αναψυχής, ανάδειξη και προστασία φυσικού περιβάλλοντος στη δασική περιοχή «Αγία Παρασκευή» Αρναίας, και
  • Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου πλατάνου, αξιόλογου μνημείου της φύσης, στο Γεροπλάτανο,

με συνολικό κόστος (Κατηγορίας Πράξης 1.4.1.1), 192.998,63 €.

 • Στην Κατηγορία Πράξης 1.4.1.4 με τίτλο «Διαδρομές πρόσβασης, μονοπάτια, γεφύρια», υλοποιήθηκαν 3 έργα και συγκεκριμένα:
  • Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών στο Γομάτι,
  • Ανάδειξη και μέτρα παρεμβάσεων της διαδρομής, Άγιος Νικόλαος – Ασβεστοκάμινο – Γιάνοβο – Κερασούδα – Πυροφυλάκειο - Άγαλμα Αριστοτέλη, του πρώην Δήμου Σταγίρων - Ακάνθου, και
  • Κατασκευή περιηγητικής διαδρομής, Σπήλαιο Πετραλώνων - Όρος Κατσίκα, στα Πετράλωνα,

με συνολικό κόστος (Κατηγορίας Πράξης 1.4.1.4), 262.736,21 €.

Το συνολικό κόστος της Δράσης 1.4.1 με τίτλο «Προστασία, Ανάδειξη & Αξιοποίηση του Φυσικού Περιβάλλοντος», ανήλθε στο ποσό των 455.734,84 €.

 

Δράση 1.4.2 με τίτλο «Αναβάθμιση του Οικιστικού Περιβάλλοντος & Ανάδειξη της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Αγροτικού Χώρου».

 • Στην Κατηγορία Πράξης 1.4.2.3 με τίτλο «Μουσεία αγροτικής, λαογραφικής και πολιτιστικής κληρονομιάς», δημιουργήθηκε Εκθετήριο προβολής δασολογικής επιστήμης – χλωρίδας και πανίδας – δασικών εργασιών και φυσικών πόρων της περιοχής Χολομώντα στον Ταξιάρχη,

 με συνολικό κόστος (Κατηγορίας Πράξης 1.4.2.3), 165.259,00 €.

 • Στην Κατηγορία Πράξης 1.4.2.4 με τίτλο «Κέντρα πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων (πολιτιστικά κέντρα, θέατρα, κλπ)», υλοποιήθηκαν 14 έργα όπως αναφέρονται παρακάτω:
  • Δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αγωγής και ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών σε κοινές αξίες πολιτισμού, παράδοσης και βιώσιμης ανάπτυξης στο Μεταγγίτσι,
  • Δημιουργία πολιτιστικού πάρκου - χώρου πολιτισμικής αγωγής και ευαισθητοποίησης στα Σήμαντρα,
  • Δημιουργία πολιτιστικού πάρκου - χώρου πολιτισμικής αγωγής και ευαισθητοποίησης στον Βάβδο,
  • Δημιουργία πάρκου πολιτιστικής αγωγής και ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών στη θέση "Εβραίικα Λιβάδια" στο Παλαιοχώρι,
  • Δημιουργία ανοικτού θεάτρου στον Πολύγυρο,
  • Δημιουργία συνεδριακού κέντρου μικρής κλίμακας στον Ταξιάρχη,
  • Δημιουργία πολυδύναμου πολιτιστικού κέντρου στην Αρναία,
  • Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου του κτιριακού συγκροτήματος "Καλογερικά", σε κέντρο πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων, στο νησί της Αμμουλιανής,
  • Διαμόρφωση δυο συνεδριακών αιθουσών συγκροτήματος ΑΠΘ στο πανεπιστημιακό δάσος Ταξιάρχη,
  • Κατασκευή αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και συναφών υπηρεσιών στη Μεγάλη Παναγία,
  • Δημιουργία πολυδύναμου πολιτιστικού κέντρου στην Παλαιόχωρα,
  • Δημιουργία κέντρου πολλαπλών πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη Μεγάλη Παναγία,
  • Δημιουργία πολιτιστικού πάρκου στη Μεγάλη Παναγία, και
  • Δημιουργία συνεδριακού κέντρου στις Καλύβες Πολυγύρου,

με συνολικό κόστος (Κατηγορίας Πράξης 1.4.2.4), 3.971.439,97 €.

Το συνολικό κόστος της Δράσης 1.4.2 με τίτλο «Αναβάθμιση του Οικιστικού Περιβάλλοντος & Ανάδειξη της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Αγροτικού Χώρου», ανήλθε στο ποσό των 4.136.698,97 €.

 

 

Όσον αφορά τον Άξονα 2 του προγράμματος με τίτλο «Στήριξη Συνεργασίας μεταξύ Αγροτικών Περιοχών» υλοποιήθηκαν έργα τα οποία ανά Δράση συνοψίζονται στα παρακάτω:

 

Μέτρο 2.1 με τίτλο «Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας:

ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ - ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

 

Δράση 2.1.1 με τίτλο «Συνεργασίες σε θέματα Αγροτικού Τουρισμού».

Στη συγκεκριμένη Δράση υλοποιήθηκε 1 έργο με τίτλο:

«AGROTOUR – Δημιουργία κοινού διαδικτυακού τόπου για τον ποιοτικό τουρισμό στις αγροτικές περιοχές».

Το συνολικό κόστος της Δράσης 2.1.1, ανήλθε στο ποσό των 31.717,25 €.

 

Δράση 2.1.2 με τίτλο «Συνεργασίες σε θέματα Μικρών Επιχειρήσεων Αγροτικού και Λοιπών Τομέων της Οικονομίας».

Στη συγκεκριμένη Δράση υλοποιήθηκαν 2 έργα και συγκεκριμένα:

 • Άρωμα ποιότητας, και
 • Δρόμοι του κρασιού της Βόρειας Ελλάδας

Το συνολικό κόστος της Δράσης 2.1.2, ανήλθε στο ποσό των 55.155,63 €.

 

Μέτρο 2.2 με τίτλο «Συνεργασία μεταξύ περιοχών δυο ή περισσοτέρων κρατών:

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

 

Δράση 2.2.1 με τίτλο «Συνεργασίες σε θέματα Αγροτικού Τουρισμού».

Στη συγκεκριμένη Δράση υλοποιήθηκαν 2 έργα και συγκεκριμένα:

 • Eurovillages+  - Δημιουργία Δικτύου Ευρωπαϊκών Χωριών+ - α' φάση, και
 • Eurovillages+  - Δημιουργία Δικτύου Ευρωπαϊκών Χωριών+ - β' φάση

Το συνολικό κόστος της Δράσης 2.2.1, ανήλθε στο ποσό των 36.997,61 €.

 

Δράση 2.2.2 με τίτλο «Συνεργασίες σε θέματα Μικρών Επιχειρήσεων Αγροτικού και Λοιπών Τομέων της Οικονομίας».

Στη συγκεκριμένη Δράση υλοποιήθηκαν 2 έργα και συγκεκριμένα:

 • Marca Calidad Territorial - Δημιουργία κοινού Ευρωπαϊκού Σήματος Τοπικής Ποιότητας - α' φάση, και
 • Marca Calidad Territorial - Δημιουργία κοινού Ευρωπαϊκού Σήματος Τοπικής Ποιότητας - β' φάση

Το συνολικό κόστος της Δράσης 2.2.2, ανήλθε στο ποσό των 86.835,61 €.

 


Συνοψίζοντας, το συνολικό έργο με τίτλο

«LEADER+ : Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Χαλκιδικής - Η «άλλη» Χαλκιδική: Υπεροχή στην ποιότητα»

ολοκληρώθηκε,

 • με συνολικά 65 υλοποιημένα έργα, και
 • με συνολικό προϋπολογισμό που ανήλθε στο ποσό των 12.132.364,61 €

(Δημόσια Δαπάνη: 9.040.241,66 €), με περίοδο υλοποίησης από το 2003 έως το 2008.