> Μελέτη Έργων Διευθέτησης – Εμπλουτισμού της κεντρικής κοίτης του χειμάρρου Φούρκας

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Μελέτη Έργων Διευθέτησης – Εμπλουτισμού της κεντρικής κοίτης του χειμάρρου Φούρκας

 

Το έργο υλοποιήθηκε με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στους ακόλουθους συμβαλλόμενους:
 • την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, ως φορέας χρηματοδότησης, και
 • την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., ως φορέας υλοποίησης.
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούσε η συνεργασία των συμβαλλομένων για την ωρίμανση του έργου της ΝΑΧ «Διευθέτηση και εμπλουτισμός της κεντρικής κοίτης του χειμάρρου Φούρκας». 
Το έργο ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
Α’ φάση
 • Αναγνωριστική μελέτη διευθέτησης χειμάρρου Φούρκας
 • Μελέτη προεκτίμησης Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων (ΜΠΠΕ) προτεινόμενων έργων
 • Μελέτη Υδατικού Ισοζυγίου του χειμάρρου Φούρκας (Υδρολογική μελέτη)
Β’ φάση
 • Μελέτη φερτών υλών και στερεομεταφοράς
 • Υδρογεωλογική μελέτη (μελέτη διηθητικότητας περιοχής Φούρκας – Κασσανδρινού) 
 • Τοπογραφική μελέτη 
 • Οριστική μελέτη - Τεχνική έκθεση συστήματος έργων διήθησης
 • Μελέτη Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 75.000 €, με περίοδο υλοποίησης από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Μάρτιο του 2010.