> Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την διαχείριση των αποβλήτων από ελαιοτριβεία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την διαχείριση των αποβλήτων από ελαιοτριβεία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς

 

Το έργο υλοποιήθηκε με προγραμματική σύμβαση μεταξύ των παρακάτω συμβαλλόμενων:
 • της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
 • της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής, ως φορέας χρηματοδότησης, και
 • της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., ως φορέας υλοποίησης.
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούσε η συνεργασία των συμβαλλόμενων για την προετοιμασία ενός Σχεδίου Δράσης της ΝΑΧ για το έργο «Διαχείριση των αποβλήτων από ελαιοτριβεία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς».
Το έργο ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
Α΄ φάση
 • Ποιοτική και ποσοτική εξακρίβωση του κατσίγαρου και της άλμης
 • Δυνατότητες αποθήκευσης του κατσίγαρου και της άλμης καθώς και δυνατότητες πρόσβασης των επιχειρήσεων με κινητή μονάδα για την περαιτέρω επεξεργασία τους
 • Γεωγραφικός προσδιορισμός των επιχειρήσεων για τον υπολογισμό των αποστάσεων
 • Κατ’ απαίτηση εργαστηριακές αναλύσεις του κατσίγαρου και της άλμης
 • Διαστασιολόγηση των μονάδων επεξεργασίας του κατσίγαρου και της άλμης με βάση τις διαφορετικές ποιότητες και ποσότητες τους, με γνώμονα την οικονομικότητα λειτουργίας τους σε σχέση με τις παραμέτρους: χρόνο και χώρο
 • Διαστασιολόγηση των μονάδων παραγωγής κομπόστ
 • Επεξεργασία προτάσεων χωροθέτησης των μονάδων επεξεργασίας και κομποστοποίησης των προϊόντων παραγωγής ελαιολάδου και βρώσιμης ελιάς, λαμβάνοντας υπόψη τις αποστάσεις και τα μεταφορικά έξοδα
 • Υπολογισμός του επενδυτικού ύψους κόστους και των λειτουργικών εξόδων διαχείρισης
Με αυτά τα δεδομένα δημιουργήθηκαν, στο πλαίσιο μιας εμπεριστατωμένης αναφοράς, τεχνικές προτάσεις για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης του κατσίγαρου και της άλμης, οι οποίες περιελάμβαναν και την οικονομική αξιολόγηση (επενδυτικά και λειτουργικά έξοδα) αυτών.
Σε όλες τις προτάσεις δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή για την όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή, αναφορικά με την ασφάλεια λειτουργίας, τον εύκολο χειρισμό, την πιθανή σύνδεση με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος, καθώς και τις απαιτήσεις του χώρου εγκατάστασης.
Β΄ φάση
 • Ποιοτική αναγνώριση με βάση τις επίκαιρες οικολογικές, οικονομικές και λοιπές επιπτώσεις
 • Ποσοτική αναγνώριση με βάση τα επίκαιρα και μελλοντικά μεγέθη, όπως δυνατότητες παραγωγής προϊόντων και παραπροϊόντων
 • Έρευνα των δυνατοτήτων βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, π.χ. ανακύκλωση υλών και ενέργειας
 • Τεχνική και οικονομική αξιολόγηση της εκάστοτε δυνατότητας σε σχέση με το υπάρχον πρόβλημα 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 75.000 €, με περίοδο υλοποίησης από τον Ιανουάριο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2010.