> Πολιτική - Ποιότητα

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Η Εταιρία > Πολιτική - Ποιότητα

Η πολιτική της ΑΝαπτυξιακής ΕΤαιρίας ΧΑλκιδικής Α.Ε. αποτελεί γι’ αυτήν δέσμευση προς την ποιότητα, έχοντας παράλληλα αναδείξει τα θέματα διαχείρισης ποιότητας σε ακρογωνιαίο λίθο της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της.
Η εταιρία, έχοντας ως αντικείμενο τη μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, θεωρεί ότι η ποιότητα είναι βασική ευθύνη της Διοίκησης και παράλληλα αποτέλεσμα καλής συνεργασίας μεταξύ όλων των στελεχών της εταιρίας.

Πολιτική της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. είναι:

Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών της, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την τήρηση των νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων που αφορούν στην υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της εταιρίας.

Να συμβάλει στην τοπική - περιφερειακή ανάπτυξη σε συνεργασία με τη Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού.

Να λειτουργεί με υψηλούς εσωτερικούς ρυθμούς αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας βελτιώνοντας διαρκώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Να βελτιώνει και να αναπτύσσει συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό της όσον αφορά στα προσόντα, την εξειδίκευση και τα εργασιακά αποτελέσματα τους και να εμπλέκει το σύνολο των εργαζομένων σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα υποστηρίζοντας την ομαδική εργασία και προσπάθεια.

Να χρησιμοποιεί δοκιμασμένες τεχνικές για να επιτυγχάνει προβλέψιμα αποτελέσματα.

Να εδραιώνει και να διαδίδει μέσα και έξω από τον οργανισμό τους μελλοντικούς στρατηγικούς στόχους και το όραμα της εταιρίας.