> Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Έτους 2011

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Έτους 2011

 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. (για πρώτη φορά με ίδια μέσα) με απόλυτη επιτυχία στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σε συνεργασία – στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης – με τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους / εταίρους που ήταν οι εξής:
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Κασσάνδρας,
ο Δήμος Νέας Προποντίδας, ο Δήμος Πολυγύρου, και
ο Δήμος Σιθωνίας, ο Δήμος Αριστοτέλη.
Το έργο συνοπτικά περιελάμβανε τις ακόλουθες Επιχειρησιακές Εφαρμογές:
  • την εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης και δειγματοληψιών προνυμφών και ακμαίων κουνουπιών στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα,
  • τη διενέργεια επίγειων ψεκασμών για την καταπολέμηση των προνυμφών, και όπου απαιτήθηκε των ακμαίων κουνουπιών, στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα,
  • την προμήθεια και διάθεση για τις ανάγκες του έργου, εγκεκριμένων σκευασμάτων. 
Αναλυτικότερα, το έργο προέβλεπε επίσης, 
  • τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των εστιών κουνουπιών, 
  • την παρακολούθηση – καταγραφή εμφάνισης και συγκέντρωσης προνυμφών κουνουπιών, 
  • τη διενέργεια δειγματοληψιών στο φυσικό, περιαστικό και αστικό σύστημα, 
  • τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων και την παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού των προνυμφών των κουνουπιών, 
  • την οριοθέτηση – υπόδειξη επιφανειών για ψεκασμό από εδάφους και την πραγματοποίηση ψεκαστικών παρεμβάσεων από εδάφους,
  • την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα, και 
  • την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου.
Επιπρόσθετα, αναγκαία ήταν και η παρακολούθηση όχλησης των ακμαίων κουνουπιών και η καταπολέμηση τους σε περιπτώσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο, η διάθεση σκευασμάτων για χρήση στους επίγειους ψεκασμούς και ό,τι άλλο απαιτήθηκε για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου.
Χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά τα κατάλληλα και εγκεκριμένα από την αρμόδια Υπηρεσία, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σκευάσματα, διενεργώντας δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διασφάλιση της βιοδραστικότητας (αποτελεσματικότητας) του ψεκαστικού υγρού και τη διασφάλιση της επιθυμητής συγκέντρωσης σκευάσματος στο ψεκαστικό μίγμα.
Τέλος, μεγάλη σημασία δόθηκε επίσης στην ενημέρωση του πληθυσμού, κατοίκων και επισκεπτών της Χαλκιδικής, θέτοντας στη διάθεσή τους δωρεάν ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας για το σκοπό αυτό, παράλληλα με τις τηλεφωνικές γραμμές και τα γραφεία της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., καθώς και έντυπο ενημερωτικό υλικό. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 235.000 €, προερχόμενος από τη συγχρηματοδότηση των φορέων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
Φορέας Ποσό Χρηματοδότησης (€) 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 160.000
Δήμος Νέας Προποντίδας 15.000
Δήμος Σιθωνίας 15.000
Δήμος Κασσάνδρας 15.000
Δήμος Πολυγύρου 15.000
Δήμος Αριστοτέλη 15.000
Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ήταν από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο 2011.