> Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης των Ο.Τ.Α. του Νομού Χαλκιδικής

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης των Ο.Τ.Α. του Νομού Χαλκιδικής

 

Το έργο υλοποιήθηκε από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης σε συνεργασία με τους παρακάτω συμβαλλόμενους:

  • την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και
  • την πρώην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Νομού Χαλκιδικής, ως φορέας χρηματοδότησης.

Σκοπός του έργου ήταν η τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ Α΄ βαθμού του Νομού Χαλκιδικής για την υλοποίηση Δράσεων και Έργων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε τα παρακάτω:

  • την ανάληψη δράσεων εκ μέρους της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., οι οποίες εξειδικεύονταν ανάλογα με τη φύση των προωθούμενων προς υλοποίηση έργων και προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. του Νομού Χαλκιδικής, καθώς επίσης
  • τη διάθεση του απαιτούμενου κατά περίπτωση εξειδικευμένου προσωπικού της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., με ειδικότητες όπως Μηχανολόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού κ.τ.λ.

Το αντικείμενο των ενεργειών υποστήριξης αφορούσε καταρχάς στην προετοιμασία ωρίμανσης των έργων μέχρι και την έγκρισή τους από τους αρμόδιους φορείς, και εν συνεχεία, στην παρακολούθηση υλοποίησης των έργων μέχρι και την ολοκλήρωσή τους. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 64.000 €, με περίοδο υλοποίησης από τον Ιούλιο του 2007 έως τον Ιούλιο του 2008.