> Σχέδιο Ανάπτυξης της Ν.Α.Χ. για την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Σχέδιο Ανάπτυξης της Ν.Α.Χ. για την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

 

To έργο υλοποιήθηκε από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης, σε συνεργασία με τους παρακάτω συμβαλλόμενους:

  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και
  • πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, ως φορέας χρηματοδότησης

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η συνεργασία των συμβαλλομένων για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση ενός Σχεδίου Ανάπτυξης της Ν.Α.Χ. και για την εκπόνηση και υποβολή τεχνικών δελτίων – προτάσεων που θα προέκυπταν κατά την εξειδίκευση του Σχεδίου Ανάπτυξης στα πλαίσια τόσο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου όσο και της αξιοποίησης του υπολοίπου του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.  

Το αντικείμενο περιελάμβανε τις επί μέρους εργασίες όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Σχεδιασμός και κατάρτιση Σχεδίου Ανάπτυξης

  • Έρευνα και συγκέντρωση των στοιχείων της υπάρχουσας κατάστασης, με έμφαση στα επιμέρους προβλήματα, τις διαφαινόμενες τάσεις, κλπ.
  • Επεξεργασία των στοιχείων της ανάλυσης (SWOT ανάλυση)
  • Διατύπωση συμπερασμάτων και των βασικών κατευθύνσεων Ανάπτυξης

Στη βάση των στρατηγικών επιλογών που απέρρεαν από το στάδιο διάγνωσης, καταρτίστηκε το Σχέδιο Ανάπτυξης με εξειδίκευση σε προτεραιότητες τομεακές και γεωγραφικές.

Β΄ ΜΕΡΟΣ: Εκπόνηση και υποβολή τεχνικών δελτίων

Με βάση τόσο τα συμπεράσματα του Α΄ Μέρους όσο και τις τρέχουσες προκηρύξεις, σκοπός της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης του έργου, ήταν η αναζήτηση των προκηρύξεων εκείνων καθώς και των Εθνικών και Κοινοτικών θεματικών προγραμμάτων που θα άπτονταν των αναγκών και των δυνατοτήτων της Ν.Α.Χ., καθώς και η σύνταξη και η υποβολή των αντίστοιχων τεχνικών δελτίων στα αρμόδια τμήματα σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλόγως εάν πρόκειται για Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 60.000 €, με περίοδο υλοποίησης από τον Σεπτέμβριο του 2007 έως τον Σεπτέμβριο του 2008.