> Σχέδιο Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Αστικών Αποβλήτων

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Σχέδιο Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Αστικών Αποβλήτων

 

Το έργο υλοποιήθηκε σε δύο Φάσεις.
-- Στην 1η Φάση, για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος, ξεκίνησε μία συνεργασία μεταξύ της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. με την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής και των πρώην Δήμων Πολυγύρου και Ανθεμούντα, με σκοπό την εκπόνηση Σχεδίου Αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Αστικών Αποβλήτων (ΧΑΕΑΑ) του Νομού Χαλκιδικής και εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης για την υλοποίηση της 1ης Φάσης των αποκαταστάσεων, σε χώρους που επρόκειτο να κατασκευαστούν έργα ΧΥΤΑ.
Οι στόχοι της 1ης Φάσης ήταν οι εξής:
  • Καταγραφή και αποτύπωση των Χώρων και δημιουργία Μητρώου
  • Αποτίμηση και Αξιολόγηση επικινδυνότητας και προτεραιότητας κάθε χώρου
  • Κοστολόγηση απαιτούμενων παρεμβάσεων
  • Προγραμματισμός βάσει του εκπονηθέντος Μητρώου των έργων αποκατάστασης
Η 1η Φάση του έργου ολοκληρώθηκε την περίοδο από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο 2004, με προϋπολογισμό που ανήλθε στο ποσό των 29.347 €.

 

-- Η 2η Φάση περιελάμβανε την αποκατάσταση 26 ΧΑΔΑ του Νομού Χαλκιδικής, 19 εκ των οποίων με πόρους από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και φορέα υλοποίησης τη ΝΑΧ και για τους υπόλοιπους 7 με ίδια μέσα από τους οικείους ΟΤΑ και τη συνδρομή, στο μέτρο του εφικτού, της ΝΑΧ.
Οι στόχοι της 2ης Φάσης ήταν οι εξής:
  • Εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) για τους ΧΑΔΑ του κάθε Δήμου ή/και ανά ΧΑΔΑ – θεώρηση από ΤΥΔΚ και υποβολή από τον εκάστοτε Δήμο στη ΔΙΠΕΧΩ για την έκδοση της άδειας αποκατάστασης
  • Εκπόνηση οριστικής μελέτης – θεώρηση από ΔΤΕ της ΝΑΧ
  • Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου – υποβολή μαζί με τις άδειες και την οριστική μελέτη σε ΕΥΔ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
  • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
Η 2η Φάση του έργου ολοκληρώθηκε την περίοδο από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο 2005, με προϋπολογισμό που ανήλθε στο ποσό των 79.897 €.