> Συμβουλευτική και Επιστημονική Υποστήριξη για την Διερεύνηση και Ωρίμανση Έργων, Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Υλοποιούμενα - Τρέχοντα Προγράμματα > Συμβουλευτική και Επιστημονική Υποστήριξη για την Διερεύνηση και Ωρίμανση Έργων, Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

 

Η ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. σε συνεργασία με Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, υλοποιεί το συγκεκριμένο έργο που έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση και τον εντοπισμό χρηματοδοτικών προγραμμάτων, την προετοιμασία, τη σύνταξη και την υποβολή πλήρων φακέλων προτάσεων για διεκδίκηση έγκρισης και χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων ή προγραμμάτων σε επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή άλλο εθνικό και Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Επίσης την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση (έλεγχος πληρότητας και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων) των έργων αυτών, μέχρι του σταδίου της οριστικής ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησής τους.