> Τεχνική Υποστήριξη Γραφείου Προώθησης και Προβολής Αγροτικών Προϊόντων

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Τεχνική Υποστήριξη Γραφείου Προώθησης και Προβολής Αγροτικών Προϊόντων

 

Το έργο υλοποιήθηκε με προγραμματική σύμβαση με συμβαλλόμενους τους παρακάτω εταίρους: 
  • την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, ως φορέας χρηματοδότησης,
  • την πρώην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Χαλκιδικής, και
  • την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., ως φορέας υλοποίησης,
και στόχο είχε την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Γραφείου Προώθησης και Προβολής Αγροτικών Προϊόντων, μέσα από την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. προς αυτό.
Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου προέβλεπε την τεχνική υποστήριξη της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. προς το Γραφείο Προώθησης και Προβολής Αγροτικών Προϊόντων της ΝΑΧ με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα ποιότητας - ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων του Νομού Χαλκιδικής και δικτύων - δράσεων προώθησής τους στην αγορά.
Επίσης αντικείμενο του έργου ήταν και ο συντονισμός των προωθητικών - διαφημιστικών ενεργειών των αγροτικών προϊόντων του Νομού Χαλκιδικής, η συμβολή στη διαδικασία πιστοποίησής τους, κλπ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των 35.000 €, με περίοδο υλοποίησης από τον Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο 2010.