> Τουριστικός Οδηγός και Χάρτης περιβαλλοντικών – περιπατητικών διαδρομών του όρους Χολομώντα

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Τουριστικός Οδηγός και Χάρτης περιβαλλοντικών – περιπατητικών διαδρομών του όρους Χολομώντα

 

Το έργο υλοποιήθηκε με προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στους παρακάτω συμβαλλόμενους:
 • την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, 
 • τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Πολυγύρου, 
 • τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Αρναίας, 
 • τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Ζερβοχωρίων, 
 • τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Παναγίας, και
 • την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., ως φορέας υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του φυσικού αντικειμένου του έργου.
Ειδικότερα οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου ήταν οι εξής:
ΔΡΑΣΗ 1: Σύνταξη χάρτη, σε κλίμακα 1:50.000, που περιελάμβανε:  
Ισοϋψείς ανά 20 μ., τρισδιάστατο μοντέλο εδάφους, υφιστάμενο οδικό δίκτυο, υπάρχοντα στοιχεία από το ολοκληρωμένο έργο του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. με τις βελτιώσεις που προτάθηκαν από τους εμπλεκόμενους Φορείς, όπως αποτύπωση των περιβαλλοντικών – περιπατητικών διαδρομών στις οποίες απεικονίζονται χαρακτηριστικά σημεία πάνω σ’ αυτές ( θέσεις θέας, κ.λ.π.), πληροφορίες για τις διαδρομές αυτές (μήκος, βαθμός δυσκολίας, χρόνος διαδρομής), χρήσεις γης, σημεία στάθμευσης, τοπωνύμια, οικισμοί, ρέματα, υπόμνημα, κ.α.
ΔΡΑΣΗ 2: Σύνταξη τουριστικού οδηγού με τα εξής χαρακτηριστικά:
 • 96ασέλιδο έντυπο, μικρής διάστασης (pocket),
 • 2.500 τεμάχια με κείμενα στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, καθώς επίσης και
 • χρήσιμα στοιχεία για τον επισκέπτη, όπως φωτογραφικό υλικό, κ.α.
ΔΡΑΣΗ 3: Διαχείριση και διοίκηση του έργου, καθώς επίσης και συλλογή υλικού (πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα).
Οι στόχοι των δράσεων αυτών ήταν οι εξής:
 • Η προβολή και η προώθηση της περιοχής ως οικοτουριστικού προορισμού,
 • Η διευκόλυνση της διακίνησης των τουριστών και η ελάττωση των οχλήσεων που δημιουργούν στο φυσικό περιβάλλον,
 • Η ενίσχυση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης των επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής.
Οι πόροι για την υλοποίηση του έργου προήλθαν από τη συγχρηματοδότηση των συμμετεχόντων φορέων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, με συνολικό προϋπολογισμό που ανήλθε στο ποσό των 40.909 €:
Φορέας  Ποσό χρηματοδότησης (€)
 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής  14.728
 Δήμος Πολυγύρου  9.818
 Δήμος Αρναίας  6.545
 Δήμος Παναγίας  4.909
 Δήμος Ζερβοχωρίων  4.909
Η περίοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου ήταν από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2005.