> Υποστήριξη για την Αναβάθμιση - Βελτίωση των Λιμενικών Υποδομών της Χαλκιδικής

Διαδρομή ιστοτόπου
Αρχική > Προγράμματα > Ολοκληρωμένα Προγράμματα > Υποστήριξη για την Αναβάθμιση - Βελτίωση των Λιμενικών Υποδομών της Χαλκιδικής

 

Το έργο υλοποιήθηκε από την ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε., στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης, σε συνεργασία με τους παρακάτω συμβαλλόμενους:

  • πρώην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Νομού Χαλκιδικής, και
  • πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, ως φορέας χρηματοδότησης

Το φυσικό αντικείμενο του έργου προέβλεπε τις παρακάτω δράσεις:

  • Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των αναγκών των λιμενικών εγκαταστάσεων της Χαλκιδικής
  • Προτάσεις και μέτρα για την αντιμετώπιση των αναγκών και την αναβάθμιση – βελτίωση των λιμενικών υποδομών της Χαλκιδικής
  • Επικαιροποίηση και αξιοποίηση υφιστάμενων μελετών, σχεδίων λιμενικών έργων, υποστηρικτικών εργασιών για την ολοκλήρωση των προτάσεων 
  • Ωρίμανση προτάσεων λιμενικών έργων με όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης ανήλθε στο ποσό των 200.000 €, με περίοδο υλοποίησης από τον Σεπτέμβριο του 2007 έως τον Σεπτέμβριο του 2009.