Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων/Επιλαχόντων/Απορριφθέντων

υποψηφίων Ωφελούμενων της Πράξης "Υποστήριξη Εργαζομένων στην ΠΕ Χαλκιδικής"