Διαβούλευση Φορέων του Τομέα Πολιτισμού – Αθλητισμού (στις 06/03) για το νέο πρόγραμμα LEADER