ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ επί της 1ης πρόσκλησης ιδιωτικών έργων

στα πλαίσια της τοπικής στρατηγικής της προτεραιότητας 4 του ΕΠΑλΘ