ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ επί της 1ης τροποποίησης της 2ης πρόσκλησης ιδιωτικών έργων του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Χαλκιδικής