Νέα τροποποιημένη – ενοποιημένη Εγκύκλιος Πληρωμής για τα δημόσια και ιδιωτικά έργα CLLD/LEADER