Ορθή Επανάληψη Οριστικού Πίνακα Επιλαχόντων Υποψηφίων

Ωφελουμένων για συμμετοχή της Πράξης «Υποστήριξη Ανέργων στην ΠΕ Χαλκιδικής»