Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Πρότασης προς σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικής Κατεύθυνσης (Π.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού προγράμματος CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 & του Τοπικού προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027