Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Πρότασης προς σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

με ένα (1) στέλεχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικής Κατεύθυνσης (Π.Ε.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020