Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) Ιδιωτικού Δικαίου