Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)_ΣΔΣ “Φάροι Γνώσης και Καινοτομίας”