Πρόσκληση στην 2η διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό του Πολυγύρου στα πλαίσια του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER