Στις 28/03/23 η Διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό του δήμου Αριστοτέλη για το νέο πρόγραμμα LEADER