Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για: «Προμήθεια Αυτοκινήτου»

στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΕΠΑΛ 2014-2020