Όλες οι ανακοινώσεις στην κατηγορία:

CLLD/ΑΛΙΕΙΑ

ΑΛΙΕΙΑ - Τοπικό Πρόγραμμα Νομού Χαλκιδικής στα πλαίσια του Άξονα 4 "Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ.), για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020