Διόρθωση όρων Διακήρυξης, Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών

για το διαγωνισμό για το Υποέργο «Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κατάρτιση Επιχειρηματικότητας, Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων και Δεξιοτήτων»